Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes , op alle bestellingen en overeenkomsten afgesloten door de B.V. Pelletkachels-West

Offertes

 • Levertijden en eindtotaal in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding .
 • Iedere offerte van Pelletkachels-West is  vrijblijven.
 • Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn of door informatie die ter plaatse is gekend.
  De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Pelletkachels-West verstrekt .
 • Bij aanvaarding van de offerte betaald met een voorschot van €500 .
 • Na aanvaarding van de  offerte kan de opdrachtgever op geen enkele manier het voorschot van €500 terug op eisen .

Betalingen

 • Wanneer Pelletkachels-West en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient  plaats  te  vinden  dan kan Pelletkachels-West de uitvoering  van de werkzaamhede , overeenkomst of bestelling opschorten totdat Pelletkachels­ West de aanbetaling daadwerkeliJk ontvangen heeft.
 • Betaling gebeurt ter plaatse na de installatie op een door Pelletkachels-West aan te geven wijze, tenzij  partijen schrifteliJk anders zijn overeen gekomen.
 • Pelletkachels-West kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
  Pelletkachels-West kan een aanbetaling of betaling in termijnen ver l angen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 • Alle in redelijkheid gemaakte kosten , ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.

Garanties

 • Pelletkachels-West is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Pelletkachels-West  is uitgegaan van  door of namens de opdrachtgever  verstrekte onJuiste en/of onvolledige  gegevens, materi a l en , maten, etc.
 • Pelletkachels-West is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Pelletkachels-West niet heeft gevolgd.
 • Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op . Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen er te betalen.
  Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door Pelletkachels-West verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur, producent en/of leverancier wordt gegeven.
 • Garanties kunnen enkel verleend worden na betaling van de factuur (zie vervaldag) zoals aangegeven op de factuur.

Klachten – betwistingen

 • Pelletkachels-West dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te Controleren.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten Pelletkachels-West schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
 • Het indienen van een klacht bevrijdt de klant niet van zijn betalingsplicht. Als de klacht gegrond is, is de waarborg op de goederen beperkt tot de kosteloze vervanging van de goederen die door Pelletkachels-West als gebrekkig worden erkend.
 • In geval van een betwisting en als alle andere pogingen tot minnelijke schikking falen, is de rechtbank van Brugge als enige bevoegd.